ANBI instelling en culturele instelling


De Stichting Vrienden van het Vormingswerk Amersfoort is een ANBI instelling en een culturele instelling. Het RSIN is 806237144. Het registratienummer in het Nationaal Register Varende Monumenten: 153

De stichting heeft 5 bestuursleden:
- Ben Oostendorp, voorzitter/secretaris
- Jaap Visser, penningmeester
- Jaap van Diermen, lid
- Peter Geschiere, lid
- Jan Minderhoud, lid

De bestuursleden zijn enthousiaste vrijwilligers die hun hart verpand hebben aan botters en met name botter BU 2 (beter bekend als het houten paard/t), dat eigendom is van de stichting. Hiernaast zijn er nog een aantal vrijwilligers actief voor hand- en spandiensten met betrekking tot varen en onderhoud.

Beleidsplan en doelstelling:

Achtergrond:
In 1964 kocht het centrum Vorming bedrijfsjeugd (vormingscentrum Isselt) een botter
met als ligplaats Spakenburg. Dit vissersschip werd aangekocht om kampen,
weekends en zeildagen te organiseren met groepen jongeren die deelnamen aan het
vormingswerk voor jongeren te Amersfoort. Deze groepen bestonden uit partieel
leerplichtigen en vroegtijdige schoolverlaters. In 1970 werd het schip ondergebracht
in de Stichting Vrienden van het Vormingswerk Amersfoort.

Sinds de inbedding van het vormingswerk in Regionale Opleidings Centra in 2001
varen we met leerlingen van De Baander, een regionale instelling voor
Praktijkonderwijs te Amersfoort (www.prodebaander.nl).
Jaarlijks vaart onze botter met leerlingen van deze school minimaal 25 dagen en in
de voorbereiding op het zeilseizoen assisteren leerlingen van De Baander in de
maanden maart en april bij het onderhoud.
Centraal staan tijdens de botterdagen:
- verantwoordelijkheid voor jezelf en anderen aankunnen
- doorzettingsvermogen krijgen
- samenwerking

De botter BU2 in de oude haven van Spakenburg ligt op een prominente plaats in de
“hongdehemel” en is bij vele Spakenburgers bekend als de botter waarmee altijd met
jongeren wordt gevaren.

De botter werd gebouwd in 1909 als vissersschip voor het vissen op de Zuiderzee.
Het schip is een platbodem met zwaarden, gebouwd van voornamelijk eikenhout en
weegt 16 ton. De lengte is 13,5 meter. De BU2 is geregistreerd als varend monument
in het register van de Federatie voor Oud Nederlandse vaartuigen. Rond 1900 visten
2000 van deze vissersschepen op de toenmalige Zuiderzee vanuit vissersplaatsen
als Spakenburg (BU), Elburg (EB), Harderwijk (HK), Huizen (HZ), Urk (UK), Marken
(MK), Volendam (VD) en Enkhuizen (EH).

De haven van Spakenburg is een uniek stukje cultureel erfgoed in de vorm van de
meest complete historische vissershaven van Nederland. De haven is een levende
herinnering aan het visserijbedrijf zoals dat de afgelopen eeuwen op het IJsselmeer
heeft plaats gevonden. In de haven liggen een groot aantal historische schepen,
waaronder veel authentieke botters en de enige nog in bedrijf zijnde botterwerf met
werkende helling.

Restauratie 2023/2024
Omdat een botter voortdurend restauratie behoeft zijn er in het verleden veel werkzaamheden verricht door vrijwilligers en door de werknemers van de scheepswerf te Spakenburg.
In 2023 en 2024 willen we vooral de voorstuiten, b.b.-zitter, b.b.-zwaardbolder, ligger
en 4 vlakpunten vernieuwen. Hiervoor heeft scheepstimmerwerf Nieuwboer een offerte opgesteld voor in totaal
€ 31.945.

Financieel overzicht 2022 Stichting Vrienden van het Vormingswerk Amersfoort.

Aanvang 2022 heeft de stichting een saldo van € 18.816,87 op haar RABO rekening, daarnaast
heeft de stichting geen andere financieel bezit.

In 2022 heeft de stichting inkomsten uit belasting teruggave 4 e kwartaal 2021 en 1 ste en 2 e
kwartaal 2022, subsidie gemeente Spakenburg, giften en uit de verhuur vaart. In totaal
betreffen de inkomsten € 22.812,89, waarvan € 6.700,00 giften is verkregen o.a. t.b.v. een
renovatie uitgevoerd aan de botter de BU 2; vervangen zwaardbolder stuurboord.

In 2022 heeft de stichting uitgaven aan exploitatie, onderhoud en algemene kosten. In totaal betreffen
de uitgaven € 16.215,26, waarvan € 6.425.10 euro aan de eerder genoemde renovatie is besteed.

Het financieel jaar 2022 sluit af met een positief resultaat van €6.597,63 waardoor de stichting eind
2022 een saldo heeft van € 25.414,50 op haar RABO rekening. Er is verder geen ander financieel
bezit.

Totaal liq middelen 01-01-2022 € 18.816,87    
Baten   Lasten  
Belasting teruggave/subsidie € 5.365,00 Exploitatie € 5.876,29
Giften € 6.700,00 Onderhoud € 6.425,10
Verhuur € 10.747,89 Algemene kosten € 3.913,87
Baten totaal € 22.812,89 Lasten totaal € 16.215,26
    Resultaat 2022 € (6.597,63)
    Totaal liq middelen 31-12-2022 € 25.414,50

De liquide middelen staan op een bankrekening met rekeningnummer NL19 RABO 0302 2931 32

Stichting Vrienden van het Vormingswerk Amersfoort

Correspondentieadres:
Goorderweg 9
3781 PA Voorthuizen
Telefoon: 06 29 17 80 99
www.botterbu2.nl