ANBI instelling en culturele instelling


De Stichting Vrienden van het Vormingswerk Amersfoort is een ANBI instelling en een culturele instelling. Het RSIN is 806237144

De stichting heeft 5 bestuursleden:
- Ben Oostendorp, voorzitter/secretaris
- Jaap Visser, penningmeester
- Jaap van Diermen, lid
- Peter Geschiere, lid
- Jan Minderhoud, lid

De bestuursleden zijn enthousiaste vrijwilligers die hun hart verpand hebben aan botters en met name botter BU 2 (beter bekend als het houten paard/t), dat eigendom is van de stichting. Hiernaast zijn er nog een aantal vrijwilligers actief voor hand- en spandiensten met betrekking tot varen en onderhoud.

Beleidsplan en doelstelling:

In 1964 kocht het centrum Vorming Bedrijfsjeugd (vormingscentrum Isselt) een botter. Dit Spakenburger vissersschip werd aangekocht om kampen, weekends en zeildagen te organiseren met groepen jongeren die deelnamen aan het vormingswerk voor jongeren te Amersfoort. Deze groepen bestonden uit partieel leerplichtigen en vroegtijdige schoolverlaters. In 1970 werd het schip ondergebracht in de Stichting Vrienden van het Vormingswerk Amersfoort. De doelstelling werd notarieel vastgelegd.

Sinds de inbedding van het vormingswerk in Regionale Opleidings Centra varen we met leerlingen van niveau 1 (de laagste niveaugroep) van ROC Midden Nederland. Daarnaast heeft de stichting reeds 14 jaar lang een bijzondere relatie met De Baander, een regionale onderwijsinstelling voor Praktijkonderwijs te Amersfoort (www.debaander.nl). Jaarlijks vaart onze botter met leerlingen van deze school minimaal 30 dagen en in voorbereiding op het zeilseizoen assisteren leerlingen van De Baander in de maanden maart en april bij het onderhoud. De doelgroepen van De Baander zijn leerlingen met een licht verstandelijke beperking.
Centraal staan tijdens de botterdagen:
- Verantwoordelijkheid voor jezelf en anderen aankunnen
- Doorzettingsvermogen krijgen
- Samenwerking

De botter BU 2 ligt sinds 1964 in de oude haven van Spakenburg op een prominente plaats in de “hongdehemel” en bij vele Spakenburgers bekend als de botter waarmee altijd met jongeren wordt gevaren.

De botter werd gebouwd in 1909 als vissersschip voor het vissen op de Zuiderzee. Het schip is een platbodem met zwaarden, gebouwd van voornamelijk eikenhout en weegt 16 ton. De lengte is 13,5 meter. De BU 2 is geregistreerd als varend monument in het register van de Federatie voor Oud Nederlandse vaartuigen. Rond 1900 visten nog 2000 van deze vissersschepen op de toenmalige Zuiderzee vanuit vissersplaatsen als Spakenburg (BU), Elburg (EB), Harderwijk (HK), Huizen (HZ), Urk (UK), Marken (MK), Volendam (VD), Hoorn (HN) en Enkhuizen (EH).

Gaarne willen we als bestuur al het mogelijke doen om de pedagogisch/maatschappelijke doelstellingen en de monumentale waarde van onze botter te behouden. Naast het werk met jongeren zijn de botters voor Spakenburg een unieke attractie en het behoud van varend erfgoed is zeer essentieel.

Restauratie 2014/2015
In de winter van 2014/2015 hebben we naast het gebruikelijke onderhoud aan onze botter voor een bedrag van ± € 45.000,- de mastbank en de plecht (voordek) vervangen. Ook de plechtbalken, boorden, omlopers, krophout, en alle onderdelen die hiermee onlosmakelijk verbonden zijn, werden vervangen. Het werk werd uitgevoerd door de specialisten van scheepswerf Nieuwboer te Spakenburg terwijl een aantal jongeren van De Baander, vrijwilligers en bestuursleden voor het sloopwerk, hand- en spandiensten en de afwerking ingeschakeld werden. De financiële middelen hiervoor hebben we verkregen via giften van particulieren, bedrijven en fondsen (o.a.: Prins Bernard Cultuurfonds, KF Hein Stichting, Janivo Stichting) voor een totaal bedrag van ± € 30.000,-. Daarnaast konden we uit eigen vermogen, in de loop der jaren opgebouwd via verhuur, een bedrag van € 15000,- bijdragen.

Planning restauratie 2016/2017
In het voorjaar van 2016 willen we starten met de restauratie van het achterschip. Een huidgang aan stuurboord moet, voordat het volgend vaarseizoen start, vervangen worden. Ook de ligger onder de motor en enkele dekenpoten willen we alvast vernieuwen. Voordat de specialisten van scheepswerf Nieuwboer aan de slag kunnen, gaan we, zoals gebruikelijk, eerst in eigen beheer sloopwerkzaamheden uitvoeren. Met het reguliere onderhoud schatten we de kosten op € 5750,-, een bedrag dat we uit eigen middelen kunnen bekostigen (zie begroting 2016 zonder fondsenwerving).

Direct na het vaarseizoen 2016 hebben we de vervolgrestauratie van het achterschip gepland. Boorden, kromboorden, 5 dekenpoten, achterhout, staande doft, instekers, achterboeisel en achterhuisje. Hiervoor heeft de scheepswerf € 25.000,- begroot, welk bedrag we via giften en fondsen hopen te verwerven. Met de werving van giften en fondsen willen we in het voorjaar van 2016 een start maken.

Financieel overzicht 2015


Totaal liq middelen 01-01-2015 € 5.827,09    
Baten   Lasten  
Belasting teruggave/subsidie € 3.839,87 Exploitatie € 3.163,52
Giften € 29.550,00 Onderhoud € 37.309,14
Verhuur € 7.075,76 Algemene kosten € 3.808,96
Baten totaal € 40.465,63 Lasten totaal € 44.281,62
    Resultaat 2015 € (3.815,99)
    Totaal liq middelen 31-12-2015 € 2.011,10

De liquide middelen staan op een bankrekening met rekeningnummer NL19 RABO 0302 2931 32

Stichting Vrienden van het Vormingswerk Amersfoort

Correspondentieadres:
Goorderweg 9
3781 PA Voorthuizen
Telefoon: 06 29 17 80 99
www.botterbu2.nl